OAuth 2.0: تعریف و ثبت client ها

client که قرار است با authorization server مراوده داشته باشد باید از قبل ثبت شده باشد:

  1. تعیین نوع client
  2. تعیین URI ها
  3. دیگر اطلاعات مورد نیاز مثل نام، لوگو و ... مربوط به کلاینت
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید