MySQL: مدیریت کاربران پایگاه داده

تعریف کاربر جدید

برای تعریف کاربر جدید وارد ترمینال mysql شده و دستورات زیر را وارد کنید.

> CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

اگر کاربر از سرور دیگری با آدرس x.x.x.x دسترسی به پایگاه داده مورد نظر داشته باشد.

> CREATE USER 'newuser'@'x.x.x.x' IDENTIFIED BY 'password';

در این حالت باید پورت 3306 برای دسترسی از بیرون باز باشد، برای باز کردن پورت MySQL دستورات زیر را در نظر بگیرید.

$ iptables -I INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
$ service iptables save

دادن دسترسی یک پایگاه داده به کاربر

> GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* TO 'newuser'@'x.x.x.x';

سپس برای اعمال تغییرات، دسترسی‌ها را بارگذاری مجدد می‌کنیم:

> FLUSH PRIVILEGES;
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید