MySQL: ایجاد پایگاه داده

CREATE DATABASE `dbname` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;

کاراکترست utf8mb4 برای پشتیبانی از emoji ها

create database `dbname` character set utf8mb4 collate utf8mb4_unicode_ci;

در این صورت my.cof را ویرایش کنید:

[client]
default-character-set = utf8mb4

[mysql]
default-character-set = utf8mb4

[mysqld]
character-set-client-handshake = FALSE
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید