تصویر الهه عربیان

گاهی Data base ها آنقدر بزرگ هستند که هر چقدر که php.ini رو تغییر بدهید نمی توان دیتابیس رو import  کرد

در این مواقع باید با استفاده از Cmommand Line دیتابیس رو import کنیم. در اینجا این روش رو برایتان بیان میکنم تا در موارد بتوانید به راحتی دیتابیس خود رو در وارد کنید.

گام اول : با وارد کردن دستور mysql در gitbash و یا CMD بعد از وارد نمودن و زدن Enter اگر دستور Mysql موجود نباشد باید آن را در environment variables ابتدا اضافه کنیم. برای این کار به مسیر mysql سیستم خود برویدو در پوشه bin قرار گیرید حالا آدرس را کپی و در environment variables  در ptch وارد کنید .

CMD را ببندید و دوباره باز کنید. این بار با زدن دستور mysql میبینید که آن را میشناسد و دستورات زیر را مشاهده میکنید:

$ mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 370
Server version: 5.6.16 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

خب حالا از این بخش بازدن دستور Exit خارح شوید.

گام دوم :

در مسیر data که دیتابیس شما قرار دارد قرار گیرید و فایل دیتا بیس ر در آن قرار دهید. و در CMD و یا GitBash خود دستور زیر را وارد کنید:

mysql -u username -p database_name < file.sql

که البته database_name نام دیتابیس شماست و file.sql نام فایلی که میخواهید import شود. بعد از زدن این دستور که معمولا username هم root است و  password خالی است زدن Enter از شما password تقاضا میشود که چون رمزی نداریم  Enter میزنیم و دیتا بیس شروع به import  شدن میشود.

افزودن نظر جدید