CloudFlare: جدا کردن میزبانی دامنه و میزبانی پست الکترونیک

با استفاده از پیکربندی رکوردهای DNS یک دامنه می‌تواند تعیین کرد میزبانی نرم‌افزار توسط یک سرور و میزبانی پست الکترونیک در سرور دیگری باشد.

برای مثال سرور a با آدرس a.a.a.a به منظور هاستینگ و سرور b با آدرس b.b.b.b به منظور میزبانی پست الکترونیک در اختیار ما هستند.

بعد از تعریف دامنه در cloudflare.com و تعیین nsهای آن روی سرورهای CloudFlare مدیریت رکورد‌های DNS به CloudFlare است.

برای جدا کردن سرور پست الکترونیک مراحل زیر را در نظر بگیرید.

  • برای تعیین میزبانی نرم افزار رکورد A با مقدار yourdomain.com اشاره به a.a.a.a ایجاد می‌کنیم.
  • سپس رکورد CNAME با مقدار www اشاره به yourdomain.com ایجاد می‌کنیم.
  • برای تعیین میزبانی پست الکترونیک و دسترسی به سرور آن، رکورد A با مقدار mail اشاره به b.b.b.b ایجاد می‌کنیم.
  • در نهایت برای ارسال ایمیل‌ها به سرور b یک رکورد MX با مقدار yourdomain.com و هندل کننده mail.yourdomain.com ایجاد می‌کنیم.

به این ترتیب ایمیل‌های با آدرس [email protected] توسط mail.yourdomain.com هندل می‌شوند. که این دامنه نیز اشاره به سرور b دارد.

برای درستی آزمایی عملیات فوق یک ایمیل آزمایشی به آدرس معتبری از همان دامنه ارسال کنید.

افزودن نظر جدید