گنو/لینوکس: کاهش حجم همه تصایور یک دایرکتوری

$ for i in *.jpg; do convert $i -quality 85 $i; done
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید