گنو/لینوکس: بررسی امکان برقراری ارتباط TCP روی پورت مشخص

ابتدا روی سرور مورد نظر هر سرویسی که پورت را اشغال کرده، متوقف کنید. به عنوان مثال برای بررسی پورت 21 سرویس ftp را متوقف کنید. سپس دستور زور را روی سرور اجرا کنید:

# nc -l 21

سپس از روی سیستم دیگر با استفاده از telnet به پورت مورد نظر متصل شوید و پس از ان دستوری را برای آزمایش وارد کنید:

# telnet [IP/HOST] 21

بعد از اتصال هر ورودی باید روی سرور نمایش داده شود.

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید