گنو/لینوکس: استفاده از STRACE به منظور کشف خطاهای سیستمی

STRACE ابزاری برای تشخیص (Diagnostic)، اشکلازدایی (Debugging) و فضای کاربردی آموزشی در لینوکس است که تعاملات بین فرایندها و هسته لینوکس را دیده‌بانی می‌کند. این دیده‌بانی شامل فراخوانی‌های سیستم، سیگنال‌ها و تغییر وضعیت فرآیندها می‌باشد. اولین نسخه از strace در سال 1991 برای سیستم‌های SUN نوشته شد.

$ strace -p [PID]

Linux has ltrace that can trace library and system calls, xtrace that can trace X Window programs,[14]SystemTap, and trace-cmd and KernelShark that extend ftrace.

افزودن نظر جدید