پیشنهاد theme جدید در template.php با استفاده از TEMPLATE_preprocess_node

افزودن نظر جدید