پیدا کردن بات مربوط به سایت های خبرخوان با استفاده از nginx access log و بلاک کردن آدرس IP آنها توسط firewalld در CentOS 7

بدست آورده ip ها

ابتدا لاگ دسترسی nginx را فعال کنید.

سپس با استفاده از دستور زیر مسیر rss خود را در فایل access.log جسجو کنید.

grep feed.xml access.log | awk -F\- '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -n

بررسی ip ها

خروجی دستور فوق به صورت زیر است:

...
     14 8.29.198.25
     10 5.250.78.228
      8 5.120.147.77
      6 209.133.111.211
      5 199.119.124.47
...

یکی از راه های بررسی باز کردن این ip ها در مرورگر است. برای راحتی این کار میتوانید این خروجی را به فایل notepad++ منتقل کنید و جایگزینی زیر را برای تبدیل ip ها به لینک انجام دهید.

Find: ^\s+\d+\s(.*)
Replace: <a target="_blank" href="http://$1">$1</a><br/>

با الصاق کد زیر به html بالا میتوان استفاده از ip توسط یک سرور را مورد بررسی قرار داد:

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('a').each(function(){
    var url = $(this).attr('href');
    var ip = $(this).text();
    var $this = $(this);
    var status = isValidURL(url);
    if(status) {
      $this.css({color: 'green'});
    } else {
      $this.css({color: 'red'});
    }
    
    $.ajax({
     url: 'http://freegeoip.net/json/' + ip,
     type: "get",
     async: true,
     dataType: "json",
     success: function(data) {
      $this.append(' ('+data.country_name+') ');
     },
     error: function(){
     }
    });
  });
});

function isValidURL(url) {
  var encodedURL = encodeURIComponent(url);
  var isValid = false;

  $.ajax({
   url: "http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20html%20where%20url%3D%22" + encodedURL + "%22&format=json",
   type: "get",
   async: true,
   dataType: "json",
   success: function(data) {
    isValid = data.query.results != null;
   },
   error: function(){
    isValid = false;
   }
  });

  return isValid;
}
</script>

مسدود کردن ip

حالا ip های مشکوک را بعد از بررسی بلاک کنید:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="109.74.11.81" reject'

با استفاده از دستور زیر نیز بیشتری دسترسی ها بر اساس ip لیست خواهد شد

cat access.log | awk -F\- '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -n -r | head -10
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید