پایگاه داده MySQL: تغییر رمز کاربر root و دیگر کاربران

تغییر رمز کاربر root

 mysqladmin -u root -p password 'newpassword'

تغییر رمز کاربر غیر root

$ mysql -u root -p
mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD("newpass") where User='ENTER-USER-NAME-HERE';
mysql> flush privileges;
mysql> quit

برای تولید رمز‌]ای جدید می‌تانید از سایت "Strong Password Generator"

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید