پایگاه داده: bash script برای تهیه پشتیبان از پایگاه داده انتقال به سرور پشتیبان

#!/bin/bash
now=$(date +"%Y-%m-%d")
dbname="database-name"
dbuser="database-user"
dbpass="database-pass"
echo "Backup will save in ~/backups/$dbname-$now.sql.tgz" && \
rm -f ~/backups/$dbname-$now.sql.tgz && \
echo "Start backup mysql ..." && \
mysqldump -u $dbuser -p"$dbpass" $dbname > ~/backups/$dbname-$now.sql && \
tar -zcf ~/backups/$dbname-$now.sql.tgz ~/backups/$dbname-$now.sql && \
rm -f ~/backups/$dbname-$now.sql && \
echo "Mysql backup finished." && \
echo "Start copy to app server" && \
scp ~/backups/$dbname-$now.sql.tgz [user]@[backupserver-ip]:~/backups/ && \
echo "Backup is ready in backups/$dbname-$now.sql.tgz and copied to app server too."
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید