ویندوز: پیکربندی ConEmu

ایجاد تب جدید توسط CTRL+T

از Settings > Startup > Tasks ترمینال مورد نظر را انتخاب کنید و برای آن یک Hotkey تعیین کنید.

افزودن نظر جدید