ویرایش فایل‌های متنی با وی (vi) در لینوکس

تعویض (Substitution)

برای تعویض رشته‌ها یا به عبارتی جستجو و جایگزینی یک رشته با رشته دیگر از دستور زیر استفاده می‌شود.

:[range]s[ubstitute]/pattern/string/[options]
:[range]s[ubstitute]#pattern#string#[options]

چند مثال

:s/foo/bar/g Change each 'foo' to 'bar' in the current line.
:%s/foo/bar/g Change each 'foo' to 'bar' in all lines.
:5,12s/foo/bar/g Change each 'foo' to 'bar' for all lines from line 5 to line 12 inclusive.
:'a,'bs/foo/bar/g Change each 'foo' to 'bar' for all lines from mark a to mark b inclusive (see Note below).
:'<,'>s/foo/bar/g When compiled with +visual, change each 'foo' to 'bar' for all lines within a visual selection. Vim automatically appends the visual selection range ('<,'>) for any ex command when you select an area and enter :. Also, see Note below.
:.,$s/foo/bar/g Change each 'foo' to 'bar' for all lines from the current line (.) to the last line ($) inclusive.
:.,+2s/foo/bar/g Change each 'foo' to 'bar' for the current line (.) and the two next lines (+2).
:g/^baz/s/foo/bar/g Change each 'foo' to 'bar' in each line starting with 'baz'.

دیدگاه‌ها

تصویر Mr. Spot

Mr. Spot (تایید نشده)

خواهشا یک مثال دقیق تر در مورد این دستور بزنید
این دستورات مثال زده شده را دقیقا کجا باید بنویسیم؟

افزودن نظر جدید