هاست لینوکس: چک لیست نگهداری میل سرور و جلوگیری از بلاک شدن IP

عملیات اول: ایمیل‌هایی که اسپم تولید می‌کنند و ارسال زیادی دارند را بلاک میکنیم.

گام اول: ابتدا در SSH دستور زیر را اجرا می‌کنیم:

touch /etc/blockeddomains echo "domain.com" >> /etc/blockeddomains

گام دوم: سپس در "WHM > Exim Configuration Editor > Advanced Editor" ورودی زیر را وارد می‌کنیم:

domainlist blocked_domains = lsearch;/etc/blockeddomains

Locate the "ROUTERS CONFIGURATION" section, and right below these lines:

democheck:
driver = redirect
require_files = "+/etc/demouids"
condition = "${if eq {${lookup {$originator_uid} lsearch {/etc/demouids} {$value}}}{}{false}{true}}"
allow_fail
data = :fail: demo accounts are not permitted to relay email

Put the following lines:
Code:

reject_domains: driver = redirect # RBL Blacklist incoming hosts domains = blocked_domains allow_fail data = :fail: Connection rejected: SPAM source $domain is manually blacklisted.

برای پاک کردن ایمیل های قدیمی خوانده نشده:

find /home/*/mail/.*/new -name “1*” -mtime +180 -type f -exec rm -rf {} \;

 

برای پاک کردن صف

/etc/init.d/exim stop;find /var/spool/exim -mindepth 2 -type f -exec rm -rf {} \;;/etc/init.d/exim restart

افزودن نظر جدید