هاست لینوکس: باز کردن پورت‌های مورد نیاز cPanel

هر یک از سرویس‌های هاست بر روی پورا خاصی فعال و در حال خدمت رسانی است. لیست زیر را برای یک هاست cPanel در نظر بگیرید:

 • 20 ftp tcp inbound/outbound
 • 21 ftp tcp,udp inbound/outbound
 • 22 ssh tcp inbound
 • 25 smtp tcp inbound/outbound
 • 26 smtp tcp inbound/outbound
 • 37 rdate tcp outbound
 • 43 whois tcp outbound
 • 53 DNS tcp/udp inbound/outbound
 • 80 http tcp inbound/outbound
 • 110 pop3 tcp inbound
 • 113 ident tcp outbound
 • 143 imap4 tcp inbound
 • 443 https tcp inbound
 • 465 smtp tls/ssl tcp/udp inbound/outbound
 • 873 rsync tcp/udp outbound
 • 993 imap4 ssl tcp inbound
 • 995 pop3 ssl tcp inbound
 • 2082 cpanel tcp inbound
 • 2083 cpanel ssl tcp inbound
 • 2086 whm tcp inbound
 • 2087 whm ssl tcp inbound
 • 2089 cp licence tcp outbound
 • 2095 Webmail tcp inbound
 • 2096 Webmail SSL tcp inbound
 • 3306 mysql tcp (only if you need to connect remotely)
 • 6666 chat tcp inbound

به عنوان مثال برای دسترسی به http://rastasoft.ir/webmail باید پورت 2095 باز باشد. برای باز کردن هر یک از پورت‌ها دستور زیر را در نظر بگیرید:

iptables -A INPUT -p tcp --dport 2195 -j ACCEPT

ممکن است بعد از باز کردن پورت مورد نظر نیاز باشد سرویس را راه اندازی مجدد کنید.

service iptables restart

برای تثبیت قوانین باید آنها را در فایل iptables ذخیره کنیم:

Open flle /etc/sysconfig/iptables:

# vi /etc/sysconfig/iptables

Append rule as follows:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport XY -j ACCEPT

Save and close the file. Restart iptables:

# /etc/init.d/iptables restart

برای مشاهده پورت‌های باز از دستور زیر استفاده کنید:

netstat -tulpn | less

افزودن نظر جدید