نمایش تاریخ روز در دروپال به صورت شمسی، میلادی و قمری از طریق تعریف متغیر در template.php

function telavat_preprocess_page(&$variables) {
 global $language;
 switch ($language->language):
  case 'fa':
   $format = '[email protected]=persian';
   break;
  case 'ar':
   $format = '[email protected]=islamic';
   break;
  default :
   $format = '[email protected]=gregorian';
 endswitch;
 $intl_date = new IntlDateFormatter($format, IntlDateFormatter::FULL, IntlDateFormatter::FULL, 'GMT', IntlDateFormatter::TRADITIONAL, 'EEEE, dd MMMM yyyy');
 $variables ['today'] = $intl_date->format(REQUEST_TIME);
}

افزودن نظر جدید