نصب Ruby روی Windows

دانلود RubyInstaller و DevKit از http://rubyinstaller.org

نصب DevKit و آماده شدن برای نصب gem ها

1- Add DevKit to PATH
Error: " registry.rb:172:in `find': unknown > > encoding name > > - CP720 (ArgumentError) "
Solution: chcp 1256
2- ruby dk.rb init
3- ruby dk.rb install

نصب gem:

Error: ERROR:  Could not find a valid gem 'compass' (>= 0), here is why:
          Unable to download data from https://rubygems.org/ - SSL_connect returned=1 errno=0 state=SSLv3 read server certificate B: certificate verify failed (https://api.rubygems.org/latest_specs.4.8.gz)
Solution: gem install compass --source http://rubygems.org

اگر خطای SSL همچنان برقرار بود ابتدا source های با پروتکل https را حذف و نسخه http آن را اضافه کنید.

gem sources -r https://rubygems.org
gem sources -a http://rubygems.org

نکته: برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بهتر است Ruby در مسیر C: نصب شود.

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید