نصب nginx، php-fpm و mariadb روی CentOS 7

برای شروع نصب با در نظر گرفتن نکات زیر اولین لینک از قسمت لینک‌های به در بخور را باز کنید.

برای پیداکردن repository صحیح این لینک را بررسی کنید: http://dl.fedoraproject.org/pub/epel

بعد از نصب در صورت فعال بودن firewall روی سیستم باید پورت‌های مربوط به http و https را باز کنیم:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

سپس ip را با استفاده از دستور زیر پیدا کنید و آن را در مرورگر خود وارد کنید:

ip addr

برای اینکه nginx به همه درخواست ها پاسخ دهد برای server_name مقدار _ را انتخاب کنید.

 

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید