نصب LAMP با یک دستور در CentOS 6.5

sudo sh -c "yum install httpd httpd-devel mysql mysql-server mysql-devel php php-mysql php-common php-gd php-mbstring php-mcrypt php-devel php-xml -y; service mysqld start && mysql_secure_installation && service mysqld restart && service httpd start && chkconfig httpd on && chkconfig mysqld on &&iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT && /etc/init.d/iptables save"

مورد نیاز برای مودل:

کتابخانه های PHP زیر مورد نیاز مودل هستند.

php-mbstring php-iconv php-curl php-openssl php-tokenizer php-xmlrpc php-soap php-ctype php-zip php-gd php-simplexml php-spl php-pcre php-dom php-xml php-intl php-json

لذا دستور نصب تک خطی به صورت زیر خواهد بود.

sudo sh -c "yum install httpd httpd-devel mysql mysql-server mysql-devel php php-mysql php-common php-mcrypt php-devel php-xml php-mbstring php-iconv php-curl php-openssl php-tokenizer php-xmlrpc php-soap php-ctype  php-zip php-gd php-simplexml php-spl php-pcre php-dom php-xml php-intl php-json -y; service mysqld start && mysql_secure_installation && service mysqld restart && service httpd start && chkconfig httpd on && chkconfig mysqld on &&iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT && /etc/init.d/iptables save"

در صورتی که نسخه PHP نصب شده پایین است برای upgrade نسخه php به لینک های به دردبخور مراجعه کنید.

درخت مرجع: 

دیدگاه‌ها

تصویر مرضیه هوش السادات

مرضیه هوش السادات (تایید نشده)

باتشکر از شما
من کد رو اجرا کردم با ارور زیر روبرو شدم ولی بقیه مراحل انجام شد.
No package mysql-server available.
No package php-mcrypt available.
حالا باید چی کار کنم؟

افزودن نظر جدید