تصویر محمدعلی اکبری

FFmpeg یک بسته نرم افزاری برای پردازش و تبدیل فایل‌های تصویری است. این راهکار روی بیشتر سیستم‌عامل ها در دسترس است.

گام اول: ابتدا انباره ATrpms را پیکربندی می‌کنیم. بسته‌های مورد نیاز در این انباره موجود هستند.

برای اضافه کردن امضای انباره دستور زیر را اجرا می‌کنیم:

# rpm --import http://packages.atrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms

سپس فایل انباره را در سیستم ایجاد می‌کنیم:

# vim /etc/yum.repos.d/atrpms.repo

[atrpms]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/el$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
enabled=1
gpgcheck=1

گام دوم: نصب FFmpeg

# yum install ffmpeg

گام سوم: بررسی نسخه

# ffmpeg -version

ffmpeg version 2.2.1
built on Apr 13 2014 13:00:18 with gcc 4.4.6 (GCC) 20120305 (Red Hat 4.4.6-4)
configuration: --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --mandir=/usr/share/man --enable-shared --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-version3 --enable-postproc --enable-avfilter --enable-pthreads --enable-x11grab --enable-vdpau --disable-avisynth --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libdc1394 --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libnut --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librtmp --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libxavs --enable-libxvid --extra-cflags='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -fPIC' --disable-stripping
libavutil      52. 66.100 / 52. 66.100
libavcodec     55. 52.102 / 55. 52.102
libavformat    55. 33.100 / 55. 33.100
libavdevice    55. 10.100 / 55. 10.100
libavfilter     4.  2.100 /  4.  2.100
libswscale      2.  5.102 /  2.  5.102
libswresample   0. 18.100 /  0. 18.100
libpostproc    52.  3.100 / 52.  3.100

 

دیدگاه‌ها

تصویر محمد

محمد (تایید نشده)

این ریپویی که معرفی کردی خیلی خوبه
اما سخت اونجایی میشه که آخرین ورژن رو بخوای و خودت بخوای همرو کامپایل کنی ... آخ آخ آخ

تصویر محمدعلی اکبری

محمدعلی اکبری

واقعا آخ آخ آخ، اما همین ورژن ها کارایی که من میخواستم رو بدون دردسر انجام دادن :)

تصویر روح الله بلوردی

روح الله بلوردی (تایید نشده)

من از اسکریپت این سایت استفاده میکنه ، راحت نصب میکنه کانفیگ هم میکنه :
ffmpeginstaller.com این یه اسکریپت داده راحت نصب میکنه همه چی رو :)

افزودن نظر جدید