نصب ffmpeg به صورت دستی (کامپایل وابستگی‌ها و ffmpeg)

گام یک: آماده سازی سیستم

ابتدا نسخه موجود ffmpeg و وابستگی‌های آن را از سیستم حذف می‌کنیم.

$ yum remove libvpx libogg libvorbis libtheora libx264 x264 ffmpeg

سیستم را به روزرسانی کرده و ابزارهای اولیه برای شروع کامپایل را نصب می‌کنیم.

$ yum update
$ yum install gcc gcc-c++ automake autoconf libtool nasm git subversion

متن آخرین نسخه yasm را از http://yasm.tortall.net دانلود می‌کنیم.

# wget http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.3.0.tar.gz
# tar xvfz yasm-1.3.0.tar.gz
# cd yasm-1.3.0
# ./configure
# make && make install
# ldconfig

گام دوم: کدک‌های مورد نیاز را نصب می‌کنیم

Xvid codec

متن آخرین نسخه xvid را از https://labs.xvid.com/source دانلود و نصب می‌کنیم.

# wget http://downloads.xvid.org/downloads/xvidcore-1.3.3.tar.gz
# tar xvfz xvidcore-1.3.3.tar.gz
# cd xvidcore/build/generic
# ./configure
# make && make install
# ldconfig

Lame codec

متن آخرین نسخه lame را از http://lame.sourceforge.net دانلود و نصب می‌کنیم.

# wget http://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.99/lame-3.99.5.tar.gz
# tar xvfz lame-3.99.5.tar.gz
# cd lame-3.99.5
# ./configure
# make && make install
# ldconfig

Faac codec

متن آخرین نسخه faac را از http://www.audiocoding.com دانلود و نصب می‌کنیم. +

# wget http://downloads.sourceforge.net/faac/faac-1.28.tar.gz
# tar xvfz faac-1.28.tar.gz
# cd faac-1.28
# ./bootstrap
# ./configure
# make && make install
# ldconfig

OpenCore AMR Codec

آخرین نسخه را از http://sourceforge.net/projects/opencore-amr دانبود و نصب می‌کنیم.

# wget http://downloads.sourceforge.net/project/opencore-amr/opencore-amr/opencore-amr-0.1.3.tar.gz
# tar xvfz opencore-amr-0.1.3.tar.gz
# cd opencore-amr-0.1.3
# ./configure
# make && make install
# ldconfig

OGG Codec

آخرین نسخه را از http://www.xiph.org/downloads دانبود و نصب می‌کنیم.

# wget http://downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.3.2.tar.gz
# tar xvfz libogg-1.3.2.tar.gz
# cd libogg-1.3.2
# ./configure
# make && make install
# echo /usr/local/lib > /etc/ld.so.conf.d/local-libs.conf
# ldconfig

Vorbis Codec

# wget http://downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.3.5.tar.gz
# tar xvfz libvorbis-1.3.5.tar.gz
# cd libvorbis-1.3.5
# ./configure
# make && make install
# ldconfig

Theora Codec

# wget http://downloads.xiph.org/releases/theora/libtheora-1.1.1.zip
# unzip libtheora-1.1.1.zip
# cd libtheora-1.1.1
# ./configure
# make && make install
# ldconfig

x264

# git clone git://git.videolan.org/x264.git
# cd x264
# ./configure --enable-static --enable-shared
# make && make install
# ldconfig

Libvpx (VP8/VP9 Codec)

# git clone http://git.chromium.org/webm/libvpx.git
# cd libvpx
# ./configure
# make && make install
# ldconfig

گام سوم: کامپایل FFMPEG

# git clone git://git.videolan.org/ffmpeg.git ffmpeg
# cd ffmpeg
# ./configure --enable-version3 --enable-libopencore-amrnb \
--enable-libopencore-amrwb --enable-libvpx --enable-libfaac \
--enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libvorbis \
--enable-libx264 --enable-libxvid --enable-gpl --enable-postproc \
--enable-nonfree
# make && make install
# ldconfig

در صورتی که از روش خود ffmpeg که در لینکهای زیر آمده جلو رفتید:

cd ~/ffmpeg_sources/ffmpeg/tools
make qt-faststart
cp qt-faststart /usr/bin
ldconfig

اگر در cPanel هستید:

/scripts/installruby
gem install flvtool2

 

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید