نصب و فعال سازی انباره EPEL برای CentOS 6

ابتدا از آدرس http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386 فایل rpm مناسب را پیدا کنید، فرمت نام آن به صورت epel-release-*.noarch.rpm است. سپس دستور زیر را اجرا کنید:

rpm -Uvh http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

انباره‌های فعال

yum repolist

دیدن نرم افزارهای یک انباره

yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available

جستجو در یک انباره

yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" search nginx

نصب یک بسته از یک انباره خاص

yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" install nginx

 

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید