تصویر محمدعلی اکبری
ناحیه 51
Area 51 قسمتی از شبکه سایت های Stack Exchange است که در آن سایت های Q&A جدید ارائه شده و مراحل تکمیل خود را طی میکند و بعد از آن به مجموعه سایت های Q&A اضافه میشود.اگر ایده ای برای یک سایت سوال و جواب در یک موضوع تخصصی دارید ابتدا باید آن را در ناحیه 51 ارائه کنید.
بعد از این مرحله وقت تکمیل قوانین و تعاریف سایت میرسد. چه سوالاتی باید پرسیده شود و چه قوانینی بر آن حاکم است. شاید لازم باشد تفاوت هایی با دیگر سایت های این مجموعه داشته باشد. ممکن است لازم باشد تعدادی متخصص در زمینه مورد نظر استخدام شوند...

یک موضوع برای تبدیل شدن به سایت مستقل باید توسط جامعه پشتیبانی شود. در غیر این صورت وارد مرحله بعدی نمیشود. مراحل کار اینگونه است:

فاز تعریف
موضوع سایت Q&A جدید توسط کاربران در Area 51 قرار میگیرد. جامعه کاربران شبکه در Area 51 که به این موضوع علاقه دارند آن را دنبال میکنند ("Follow It!") و در این موضوعات سوالاتی را مطرح میکنند. به این مرحله از شکل گیری سایت جدید مرحله "Definition" میگویند.سوالات خوب Up Vote و سوالات بد Down Vote میگیرند. سوالات بی ربط نیز Close میشوند. در نهایت اگر این موضوع 40 سوال با امتیاز حداقل 10 داشته باشند. این موضوع به صورت رسمی در Area 51 ثبت میشود و اصطلاحا "defined" میشود.

به هر فعالیتی که کاربران در این موضوعات پیشنهادی میکنند اصطلاحا commit گفته میشود.فاز تعهد
بعد از اینکه مشخص شد تعداد کاربران پشتیبانی کننده از این موضوع به حدکافی زیاد است، موضوع جدید وارد مرحله "Commitment"  میشود. در این مرحله یک نظر سنجی از همه کاربران شبکه Stack Exchange میشود تا برای افتتاح سایت جدید نظر بدهند. به این ترتیب میتوان مطمئن شد در روزهای ابتدایی بعد از تاسیس افراد کافی برای پشتیبانی از آن تمایل دارند. البته این نظر سنجی از افراد غیر فعال شبکه به صورت محدودتری انجام میشود.فاز آزمایشی
بعد از حصول اطمینان از تعهد کاربران شبکه به پشتیبانی از موضوع، این موضوع در قالب یک سایت با آدرس اختصاصی افتتاح میشود. به این مرحله "beta" گفته میشود. حتی در این مرحله نیز سایتی که توسط کاربران پشتیبانی نشود، حذف خواهد شد.عضو کامل شبکه
بعد از رسیدن تعداد سوالات و پاسخ ها، امتیازات و تعداد کاربران به حد کافی، این سایت به عنوان " full member" شبکه Stack Exchange شناخته میشود.

افزودن نظر جدید