مودل: ممنوعیت نمایش پروفایل کاربران

تعیین مجوزها

به مسیر "مدیریت سایت - کاربران - مجوزها - تعریف نقش‌ها" به آدرس admin/roles/manage.php رفته و برای نقش های مورد نظر گزینه moodle/user:viewdetails را غیر فعال کنید.

بعد از تعریف نقش ها هنوز پروفایل کاربرانی که به عنوان course contact تعریف شده اند قابل مشاهده است. برای غیر فعال کردن آن نیز به مسیر admin/settings.php?section=coursecontact رفته و تیک نقش ها را بردارید.

بررسی کد

در فایل user/profile.php که کار نمایش پروفایل را انجام میدهد قطعه کد زیر کار بررسی دسترسی را انجام می دهد:

if (!$currentuser &&
    !empty($CFG->forceloginforprofiles) &&
    !has_capability('moodle/user:viewdetails', $context) &&
    !has_coursecontact_role($userid)) {
}
برچسب ها: 

افزودن نظر جدید