مودل: انتقال به سرور/دامنه/آی‌پی دیگر

گام اول: حالت نگهداری

گام دوم: تهیه پشتیبان

$ tar -zcvf app.tar.gz path/to/moodle
$ tar -zcvf data.tar.gz path/to/moodle-data
$ mysqldump -u [username] -p -C -Q -e --create-options [database-name] > [database-name].sql
$ tar -zcvf db.tar.gz path/to/moodle-database

گام سوم: انتقال به سرور جدید

$ wget http://lms.telavat.com/data.tar.gz
$ wget http://lms.telavat.com/app.tar.gz
$ wget http://lms.telavat.com/db.tar.gz
$ tar -zxvf app.tar.gz
$ tar -zxvf data.tar.gz
$ tar -zxvf db.tar.gz
$ mysql -u [username] -p [database-name] < [database-name].sql

گام چهارم: ویرایش config.php

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید