مسدود کردن IP با استفاده از Firewalld در CentOS 7

پیدا کردن IP های مشکوک

netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

بررسی IP های مشکوک

https://www.abuseipdb.com/check/74.115.1.174

مسدود کردن IP های مخرب

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="216.172.142.0/24" reject'
firewall-cmd --reload
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید