تصویر محمدعلی اکبری
mysql limits, php limits, apache limit

در پایگاه داده mysql نسخه 5.6:
جداول نمیتوانند بیش از 4096 ستون داشته باشند.
هر ردیف حد اکثر 65,535 بایت داده را میتواند نگه دارد. بنا بر این تعداد واقعی ستون های یک جدول به نوع آن ستون ها بستگی دارد. به صورتی که مجموع داده های هر ردیف بیش از 65,535 نشود.
برای نوع CHAR بیشترین اندازه 255 است. ولی برای VARCHAR محدودیتی وجود ندارد. همچنین VARCHAR محدودیت هر ردیف (65,535 باید) را به صورت اشتراکی با ستون های دیگر استفاده میکند. لذا حداکثر اندازه ی ستون VARCHAR را محدودیت هر ردیف مشخص میکند.
در هر جدول از Mysql میتوان 16 ستون را index کرد. مجموع اندازه Index ها نباید از 256 بیشتر شود.

افزودن نظر جدید