مجنتو: فراموشی رمز عبور مدیر

3 Steps without MySql

To login into magento admin, using only ftp access is a little tricky.

Step 1 :

open the class Mage_Admin_Model_User located at app\code\core\Mage\Admin\Model\User.php.

Step 2 :

Next find the authenticate() function around line no: 225. Inside the authenticate function, this code is written,

$this->loadByUsername($username);

You need to add the line return true; after this,

$this->loadByUsername($username);
return true;

Step 3 :

And that’s it, now you login in admin using any password. Since, we have skipped the code for password checking, login using any password and then change the password in admin from

System -> Permission -> Users.

اگر راه فوق کار نکرد اسکریپت پیوست شده را دانلود کرده و با استفاده از آن اقدام به ایجاد کاربر مدیر جدید نمایید.

برچسب ها: 
فایل‌های پیوست: 

افزودن نظر جدید