مجنتو: راست چین کردن قالب مجنتو (فارسی کردن قالب - LTR to RTL)

ابتدا لازم است کلاسی مربط به زبان به تگ HTML اضافه کنیم. برای این کار در قالب مربوطه (در این مثال sm_papa) در فایل‌های مربوط به layout کلی صفحه کلاس مربوط به زبان را به تگ HTML اضافه می‌کنیم.

<html xml:lang="<?php echo $this->getLang() ?>" lang="<?php echo $this->getLang() ?>" class="<?php echo $this->getLang() ?>">

سپس در فایل‌های CSS هرجا لازم است قانونی عوض شود، قبل از CSS Selector مربوطه html.fa قرار می‌دهیم.

افزودن نظر جدید