مجنتو: اضافه کردن فایل های CSS و JS در ماژول

برای اضافه کردن فایل‌های JS و CSS از متدهای زیر در فایل xml مربوط به layout استفاده می‌کنیم.

<action method="addJs"/>
<action method="addCss"/>
or 
<action method="addItem"/>

مثال:

<?xml version="1.0"?>
<layout version="0.1.0">
  ...
  <cms_index_index>
   <reference name="head">
    <!-- Countdown library -->
    <!--<action method="addJs"><script>countdown/jquery.responsive_countdown.min.js</script></action>-->
    <action method="addJs"><script>TimeCircles/inc/TimeCircles.js</script></action>
    <action method="addItem"><type>js_css</type><name>TimeCircles/inc/TimeCircles.css</name></action> -->
    <!-- Slick library -->
    <!-- <action method="addJs"><script>slick/slick.min.js</script></action>
    <action method="addItem"><type>js_css</type><name>slick/slick.css</name></action> -->
    <action method="addJs"><script>jquery.cycle/jquery.cycle2.min.js</script></action>
    <!-- Module assets -->
    <action method="addCss"><template>css/jaljale-countdown.css</template></action>
    <action method="addItem"><type>skin_js</type><name>js/jaljale-countdown.js</name></action>
   </reference>
  </cms_index_index>
  ...  
</layout>

 

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید