تصویر امیر حسین اکبری
متد $http در انگولار به منظور خواندن داده های راه دور مناسب می باشد.

سرویس $http در انگولار به منظور ارسال درخواست به سرور راه دور و دریافت اطلاعات مناسب می باشد.

این سرویس دارای متدهایی است که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم:

 • .delete()
 • .get()
 • .head()
 • .jsonp()
 • .patch()
 • .post()
 • .put()

اطلاعات داده شده توسط سرور با استفاده از این سرویس آرایه ای از اشیاء با ویژگی های زیر است:

 • .config
 • .data
 • .headers
 • .status
 • .statustext

در زیر مثالی از متد get که در سرویس http استفاده شده است مشاهده می کنیم:

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
<p>Today's welcome message is:</p>
<h1>{{myWelcome}}</h1>
</div>
<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("welcome.htm")
  .then(function(response) {
    $scope.myWelcome = response.data;
  });
});
</script>

توضیح:

در مثال بالا با استفاده از $http.get فایل welcome.htm از سرور راه دور گرفته شده و با استفاده از then در صورت پاسخ مثبت از طرف سرور تابع انجام شده و خصوصیت myWelcome از شیء $scope حاوی اطلاعات می شود. و در نهایت با عبارت mywelcome داده ها به کاربر نهایی نشان داده می شود.

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید