لینوکس: چک لیست انتقال میزبانی از یک سرور به سرور دیگر

1 - در سرور قدیمی از پایگاه داده پشتیبان تهیه میکنیم:

$ mysqldump -u [user] -p [database-name] > [database-name].sql

2- تمامی فایل ها را فشرده میکنیم:

$ tar -zcvf public_html.tgz /home/[user]/public_html

3- فایل را به سرور جدید منتقل می‌کنیم:

$ scp public_html.tgz [user]@[server2]:/home/

4- در سرور جدید یک اکانت میزبانی ایجاد می‌کنیم.

5- فایل منتقل شده را به مسیر میزبانی سایت منتقل کرده و از حالت فشرده خارج می‌کنیم:

$ tar -zxvf public_html.tgz

6- وارد cPanel سرور جدید شده و یک پایگاه داده ایجاد کنید.

7- فایل dump شده از سرور قبلی را با استفاده از دستور زیر وارد کنید:

$ mysql -u [user] -p [database] < path/to/file.sql

دیدگاه‌ها

تصویر احسان شیرازی

احسان شیرازی

تو مرحله پنجم بجای create بایستی extract باشه فک کنم.

افزودن نظر جدید