لینوکس: نصب phpMyAdmin روی CentOS 7

ابتدا EPEL Repository را برای CentOS 7.x فعال می‌کنیم:

## RHEL/CentOS 7 64-Bit ##
# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-0.2.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-7-0.2.noarch.rpm

سپس phpMyAdmin را فعال می‌کنیم.

# yum install phpmyadmin

نکته: برای repoهای موجود:

yum repolist

افزودن نظر جدید