لینوکس: محاسبه فضای خالی مسیر فعلی

$ df -k .

$ df -h

افزودن نظر جدید