لینوکس: فعال کردن ماژول rewrite برای آپاچی

ابتدا از فعال بودن ماژول mod_rewrite مطمئن شوید، برای اینکار فایل httpd.conf را برای خط زیر جستجو کنید:

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

در صورت غیر فعال بودن با دستور زیر آن را فعال کنید:

$ a2enmod rewrite
$ /etc/inid.d/httpd restart

سپس موتور آن را روشن کنید، برای اینکار در انتهای httpd.conf خطوط زیر را اضافه کنید:

<IfModule mod_rewrite>
    RewriteEngine On
</IfModule>

سپس AllowOverride All را به تنظیمات مسیر اصلی اضافه کنید:

<Directory "/var/www/html">
    AllowOverride All
    ...

 

 

 

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید