لینوکس: زمان

$ ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime

فایل /etc/sysconfig/clock

ZONE="Asia/Tehran"
UTC=false
ARC=false

برای به روزرسانی زمان با استفاده از ntp

sudo service ntpd stop
sudo ntpdate -s time.nist.gov
sudo service ntpd start
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید