لینوکس: جستجو برای فایل های malware

egrep -Rl '\$GLOBALS.*\\x|function.*for.*strlen.*isset|isset.*eval' /path/to/webserver

افزودن نظر جدید