لینوکس: تعداد کل فایل‌ها در یک مسیر

$ find . -type f | wc -l

ابتدا فایل‌های موجود در مسیر جاری (.) به خروجی استاندارد (STDOUT) ارسال می‌شوند. این خروجی با عملگر | (عملگر خط لوله) به دستور wc پایپ می‌شود. این دستور با گزینه l تعداد خطوط را می‌شمارد.

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید