فعال کردن https روی apache در centos 7

ابتدا ماژول mod_ssl رو فعال میکنیم. با فعال شدنش فایل /etc/httpd/conf.d/ssl.conf ایجاد میشه.

بعد از این مرحله پورت های مورد نیاز رو باز میکنیم.

برای هاست مورد نظر برای 80 و 443 دو تا vhost میسازیم. تریک a2ensite رو میتونیم داشته باشیم.

<VirtualHost *:80>
    ServerName lms.intrarai.ir
    DocumentRoot "/home/www"
    <Directory "/home/www">
      Options FollowSymLinks MultiViews
      # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
      AllowOverride All
      # Controls who can get stuff from this server file
      Order allow,deny
      Allow from all
    </Directory>
    <IfModule mpm_peruser_module>
      ServerEnvironment apache apache
    </IfModule>
    ErrorLog /var/log/httpd/lms.intrarai-error.log
    CustomLog /var/log/httpd/lms.intrarai-access.log combined
</VirtualHost>

NameVirtualHost *:443
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/ca.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/ca.key
    <Directory /home/www>
      AllowOverride All
    </Directory>
    DocumentRoot /home/www
    ServerName lms.intrarai.ir
</VirtualHost>

در صورت نیاز همه ترافیک 80 رو به 443 ریدارکت میکنیم.

RewriteEngine On
# This will enable the Rewrite capabilities

RewriteCond %{HTTPS} !=on
# This checks to make sure the connection is not already HTTPS

RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]
# This rule will redirect users from their original location, to the same location but using HTTPS.
# i.e. http://www.example.com/foo/ to https://www.example.com/foo/
# The leading slash is made optional so that this will work either in httpd.conf
# or .htaccess context

سه لینک پیوست خوانده شود.

افزودن نظر جدید