تصویر منوچهر صدری خانلو
چالش‌های مدیریت پروژه در محیط‌های چند پروژه‌ای

سازمان‌های کوچک پروژه‌ای و گاه سازمان‌های بزرگ برای اینکه بتوانند به میزان کافی درآمد کسب کنند، عمدتاً ناچار به انجام چندین پروژه‌ هستند. این مساله سازمان ها را با چالش هایی مواجه می کند.

تصویر منوچهر صدری خانلو
طراحی وب‌سایت، فاز نیازسنجی

در طراحی یک وب‌سایت مهم‌ترین مرحله که قبل از تمام مراحل دیگر انجام می‌پذیرد نیازسنجی است.

Subscribe to RSS - مدیریت پروژه