زمان در PHP و MySQL

UNIXTIME عددی مستقل از منطقه زمانی است؟

افزودن نظر جدید