رفع مشکل کار نکردن htaccess در صورت فعال بودن https

برای اعمال htaccess در صورت فعال بودن https

$ nano /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

بررسی AllowOverride

DocumentRoot "/home/www"
<Directory /home/www>
  AllowOverride All
</Directory>
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید