دفاع علیه حملات طغیان SYN

با دستور netstat -an|grep :80 تمام کانکشن هایی که به پورت ۸۰ وصل هستند را می­توانید مشاهده کنید، سپس با استفاده از دستور netstat -an|grep SYN_RECV می­توانیم مشاهده کنیم کجا با SYN_RECV شروع شده است.

تعداد کانکشن های آپاجی و تعداد کانکشن های SYN_RECV :

netstat -an|grep :80|wc -l
netstat -an|grep SYN_RECV|wc -l
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید