بعد از دانلود دروپال کامرس تعداد 21 زیر-ماژول آماده نصب و استفاده خواهند بود. در این مطلب به بررسی عملکرد هریک از آنها خواهیم پرداخت.

در این آموزش نحوه تعیین قیمت با توجه به فیلدهای انتخابی کاربر در دروپال کامرس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
Subscribe to RSS - کامرس