دسترسی به اطلاعات ورود به phpmyadmin با استفاه از دسترسی root

cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt | grep mysql

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید