دروپال 8: چیدمان راست به چپ با استفاده از Zen-Grids

در فایل responsive.sass

$zen-gutters: 40px;

@if $zen-switch-direction == false {
 .layout-container {
  @include zen-grid-container();
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
 }

 .layout-row {
  @include clearfix;
 }
}

$zen-columns: 12;

@media all and (min-width: 1190px) {
 .layout-container {
  width: 1190px;

 }
 .layout-content {
  @include zen-grid-item(9, 4);
 }
 .layout-sidebar {
  @include zen-grid-item(3, 1);
 }
}

در فایل responsive-rtl

$zen-switch-direction: true;

@import "responsive";

همچنین توجه شود در فایل styles-rtl مواردی که باعث تولید css می شوند و در styles از آنها خروجی لازم گرفته شده است، دیگر در styles-rtl وارد نشوند. مانند compass/reset

افزودن نظر جدید