دروپال 8: نمایش عنوان node در فایل twig

<ul>
  {% for node in nodes %}
    <li>{{ node.title.value }}</li>
  {% endfor %}
</ul>

افزودن نظر جدید