دروپال 8: مثال کوئری Insert در پایگاه داده با استفاده از Drupal\Core\Database\Database

Database::getConnection()->insert("petmd_conditions")
            ->fields([
                'type',
                'link',
            ])
            ->values([
                'type' => 'dog',
                'link' => 'http://xyz.com',
            ])->execute();

افزودن نظر جدید