دروپال 8: تنظیمات محیط توسعه

ابتدا فایل sites/example.settings.local.php را به sites/default/settings.local.php کپی میکنیم.

کد زیر را در sites/default/settings.php از کامنت خارج میکنیم:

if (file_exists(__DIR__ . '/settings.local.php')) {
  include __DIR__ . '/settings.local.php';
}

در این فایل کدهای زیر را از کامنت خارج میکنیم:

$settings['cache']['bins']['render'] = 'cache.backend.null';
$settings['cache']['bins']['dynamic_page_cache'] = 'cache.backend.null';

کد زیر را در sites/development.services.yml وارد کنید:

parameters:
  twig.config:
    debug : true
    auto_reload: true
    cache: false

افزودن نظر جدید